Kontakt

Komarovova 881/1 

956 17  Solčany

Andrej Nagyváti

Tel. 0904 555 932

      0903 644 724

nagyvati@post.sk